Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych  miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin ( Dz.U. z dnia 31 lipca 2015 r., poz.1083) z dniem 1 stycznia 2016 roku zmienia się:

nazwy następujących gmin:

  1. gminę o statusie miasta Stargard Szczeciński na nazwę gmina o statusie miasta Stargard;
  2. gminę Stargard Szczeciński na nazwę gmina Stargard.

 siedziby władz następujących gmin:

  1. siedzibę władz gminy Stargard Szczeciński ze Stargard Szczeciński na Stargard;
  2. siedzibę władz gminy o statusie miasta Stargard Szczeciński ze Stargard Szczeciński na Stargard;

Zmiana nazwy miejscowości nie będzie rodzić dla mieszkańców obowiązków związanych z wymianą dokumentów, w tym:

 

1. nie będzie konieczna wymiana dowodów osobistych – z uwagi na fakt, iż obowiązującą od 1 marca 2015 roku, ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych nie przewiduje już w nowych dowodach osobistych umieszczania informacji o adresie zameldowania.

Ponadto zgodnie z treścią art. 88 tejże ustawy dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Wreszcie zgodnie z treścią art. 89 ust. 2 zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.

2. nie będzie konieczna wymiana paszportów – z uwagi na fakt, iż paszporty nie zawierają adresu zameldowania posiadacza paszportu:

3. nie będzie konieczna wymiana legitymacji emeryta, rencisty – z uwagi na fakt, iż dokumenty te nie zawierają danych adresowych posiadaczy tych dokumentów;

4. nie będzie konieczna wymiana dokumentów prawa jazdy – z uwagi na fakt, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać nowy przepis art. 18b ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie z którym: „w przypadku utworzenia, połączenia, podzielenia lub zniesienia powiatów lub zmiany nazwy powiatu albo miejscowości prawa jazdy wydane przed dniem wejścia w życie przepisów tworzących, łączących, dzielących lub znoszących powiaty lub zmieniających nazwę powiatu albo miejscowości, zachowują ważność”.

5. nie będzie konieczna wymiana dowodów rejestracyjnych – z uwagi na fakt, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać nowy przepis art. 79c ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym: „w przypadku utworzenia, połączenia, podzielenia lub zniesienia powiatów lub zmiany nazwy powiatu albo miejscowości, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne wydane przed dniem wejścia w życie przepisów tworzących, łączących, dzielących lub znoszących powiaty lub zmieniających nazwę powiatu albo miejscowości, zachowują ważność”.

Zmiana nazwy miejscowości nie wpłynie na ważność posiadanych umów czy aktów notarialnych.

Aktualizacja danych w dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej księgach wieczystych, księgach stanu cywilnego następować będzie na bieżąco z urzędu. Mieszkańcy z tytułu ich uaktualniania nie poniosą kosztów.

Również aktualizacja danych w ewidencjach identyfikacyjnych podatnika oraz płatnika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Urzędzie Skarbowym następować będzie bez dodatkowych opłat.

Koszty finansowe z powodu zmiany nazwy miejscowości mogą ponieść przedsiębiorcy, którzy będą musieli dokonać zmian pieczątek firmowych, bądź osobistych, wizytówek, banerów reklamowych, czy publikowanych reklam.

Koszty poniesie gmina w zakresie wymiany szyldów, pieczątek i druków. Konieczna będzie również zmiana oznaczeń granic gminy na drogach, co obciążać będzie zarządców dróg.

UWAGA: Należy pamiętać o tym, że od 1 stycznia 2016 roku wszyscy, zarówno osoby fizyczne jak i prawne, są zobowiązani do używania jedynie nowej nazwy miasta i gminy.

Procedura związana ze zmianą nazwy miejscowości Stargard Szczeciński została podjęta w 2011 roku przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Stargardu.

Zmiana nazwy Gminy Stargard Szczeciński na Stargard i nazwy siedziby władz  gminy podyktowana została zmianą nazwy miasta.